Candy CCVA 160 GL Wine Cabinet εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή Candy CCVA 160 GL Wine Cabinet

Candy CCVA 160 GL Wine Cabinet εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

WINE CELLARVinkølerenViinikaappiCave à vinWEINKÜHLERCANTINETTAVinskapetWIJNKOELERCHàODZIARKA DO WINAVinotékaAPARATULUIVinska omaraBODEGA DE VINOVinkylarenOB RH ĥTėCCV 160GLINSTRUCTION MANUALPlease read this instruction booklet carefully before using your Candy Wine Cooler

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

INGLESEPARTS AND FEATURES 1. Operation and Display Panel2. Cabinet3. Levelling Leg4. Wine Rack5. Glass Door6. Chrome Shelves7. Interior Lamp8. Electrical Control Assembly (at the back)9. Temperature Sensor1

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

Important Safety InstructionsRead all instructions before using the appliance.Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked orabandoned appliances are still dangerous... even if they will "just sit inthe garage a few days."Before you throw away your old wine cooler:take off the door, leave the shelves in place, so that children may noteasily climb inside.Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.Never clean appliance parts with flammable fl

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

Plug the appliance into an exclusive properly installed-grounded walloutlet. Do not under any circumstances cut or remove the third(ground) prong from the power cord. Any questions concerning powerand or grounding should be directed toward a certified electrician or anauthorized Candy Products service center.Improper use of the grounded plug can result in the risk of electricalshock. If the power cord is damaged, have it replaced by anauthorized Candy Products service center.3

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

Reversing the Door Swing of Your Wine CoolerThis wine cooler has the capability of either opening the door from the leftor right side. The unit is delivered to you with the door opening from theleft side. Should you desire to reverse the opening direction, pleasefollow these instructions.NOTE:Before reversing the door ,the power must be shut off.All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.This wine cellar has been built with the door hinges on the right. If you wishto ch

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

IMPORTANT SAFEGUARDSDo not store food in wine cooler, as interior temperature may not get coolenough to prevent spoilage. As a natural result of condensation, in summermonths or area of high humidity, the glass door may built up moisture onthe outside. Just wipe it away.OPERATING YOUR WINE COOLERIt is recommended you install the wine cooler in a place where the ambienttemperature is between 22-25 degree Celsius .If the ambient temperaturein above or below the recommended temperature, conditions

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

When you store mostly red wines, the temperature which you control bypushing the above two buttons needs to be set between 15.5 to 18.5 C andthe LED lamp beside "RED"will be lit red.When you store mostly white wines, the temperature needs to be setat between 10 to 15 C and the RED lamp beside "WHITE" will be lit green.When you store mostly sparkling wines the temperature needs to be set atbetween 7.2 to 9.5 C and the LED lamp beside "SPARKLING" will be lit amber.You can select temperature displa

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

CARE AND MAINTENANCECHANGING THE LIGHT BULBNote: All parts removed must be saved to do the replacement of the light bulb.Before removing the light bulb, either unplug the refrigerator or disconnectthe electricity leading into the refrigerator at the main power supply. Failureto do so could result in electrical shock or personal injury.Light bulb should not exceed 10 watts.Cleaning Your Wine CoolerUnplug the wine cooler, and remove the bottles.Wash the inside with a warm water and baking soda sol

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

TroubleshootingYou can solve many common wine cellar problems easily, saving you thecost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you cansolve the problem before calling the servicer.TROUBLESHOOTING GUIDEPOSSIBLE CAUSEPROBLEMWine cooler doesnot operate.Not plugged in.The circuit breaker tripped or blown fuse.Wine cooler isnot cold enough.Check to be sure the temperature control setting.External environment may require a higher setting.The door is opened too often.The door

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

Vibrations.The wine coolerseems to maketoo much noise.The door will notclose properly.Check to assure that the wine cooler is level.The rattling noise may come from the flow of therefrigerant,which is normal.As each cycle ends, you may hear gurgling soundscaused by the flow of refrigerant in your wine cooler.Contraction and expansion of the inside walls maycause popping and crackling noises.The wine cooler is not level.The wine cooler is not level.The doors were reversed and not properly install

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

Du kan selv løse mange af de mest almindelige problemer med vinkøleren og spareudgifterne til et eventuelt servicebesøg. Prøv at løse problemet ved hjælp afnedenstående forslag, inden du tilkalder service.FEJLFINDINGSVEJLEDNINGPROBLEMMULIG ÅRSAGVinkølerenfungerer ikke.Fejlstrømsrelæet er aktiveret, eller sikringen er sprunget.Stikket er ikke sat i.Vinkølerenerikke tilstrækkeligkold.Der er ikke tilstrækkelig plads omkring vinkøleren.Dørpakningen slutter ikke tæt. Døren er ikke l

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

Betjenings- og displaypanel 1. Kabinet2. Justerbare fødder3. Vinstativ4. Glasdør5. Forkromede hylder6. Indvendigt lys7. Elektrisk styreenhed (på bagsiden)8. Temperatursensor1

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

Læs hele vejledningen, før vinkøleren anvendes.Børn kan lukke sig inde i vinkøleren under leg og blive kvalt. Kasseredehusholdningsapparater er farlige, selvom de "blot skal stå i garagen et par dage".Inden du bortskaffer den gamle vinkøler:Tag døren af, men lad hylderne sidde i, så børn ikke kan kravle ind i vinkøleren.Lad aldrig børn bruge, lege med eller kravle ind i vinkøleren.Rengør aldrig vinkøleren med brandfarlige væsker. Dampene kan medføre brandog eksplosionsfare.Opbev

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

og afkøle kompressoren. Placer ikke vinkøleren i direkte sollys og i nærheden afvarmekilder (komfur, varmeapparat, radiator osv.). Direkte sollys kan ødelæggeakrylbelægningen, og varmekilderne kan få elforbruget til at stige. Ekstremt laveomgivende temperaturer kan også bevirke, at apparatet ikke fungerer korrekt.Undgå at placere vinkøleren i fugtige omgivelser. For høj luftfugtighed kan bevirke,at der hurtigt dannes rim på fordamperen.PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSEUDSKIFTNING AF PÆRENBem

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

De fleste strømsvigt varer nogle få timer og bør ikke påvirke temperaturen ivinkøleren, hvis døren så vidt muligt holdes lukket. Hvis strømmen er afbrudtgennem længere tid, skal du tage de nødvendige forholdsregler for at beskytteindholdet i vinkøleren.FerieTag alle flasker ud ved længere tids fravær. Tag stikket ud af kontakten, rengørvinkøleren, og lad døren stå på klem for at undgå, at der dannes kondens, mug ellerdårlig lugt.Flytning af vinkølerenxxxxxTag alle flask

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

HylderHylderne er forkromede. Når du skal opbevare flasker af forskellig størrelse, kan duflytte hylderne op eller ned ved at trække dem ud af skinnerne. Hylderne erkonstrueret, så de har plads til det størst mulige antal flasker.VinstativDer findes et ekstra vinstativ med plads til op til seks vinflasker i den nederstesektion. Stativet kan tages ud i forbindelse med rengøring.BEMÆRK!Når du bruger vinkøleren første gang eller genstarter vinkøleren, efter at den harværet slukket i læ

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

dannes fugt udvendigt på vinkøleren i sommermånederne eller i områder med højfugtighed. Denne fugt skal du blot tørre af.BETJENING AF VINKØLERENDet anbefales at installere vinkøleren på et sted, hvor omgivelsestemperaturenligger mellem 22-25° C. Hvis temperaturen ligger over eller under det anbefaledeniveau, kan det få den indvendige temperatur til at svinge.Hvis lyset i vinkøleren er tændt, er temperaturen inde i vinkøleren højere.Anbefalede temperaturer til afkøling af vinRødv

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

ONGELMAViinikaappitoimi.MAHDOLLINEN SYYeiSuojakatkaisin on lauennut tai sulake palanut. Kaappia ei olekytketty virtalähteeseen.Viinikaappi ei oletarpeeksi kylmä.Viinikaapin ympärillä ei ole riittävästi vapaata tilaa. Oventiiviste ei ole tarpeeksi tiivis. Ovea ei ole suljettu kokonaan.Ovi avataan liian usein. Huoneen lämpötila saattaa edellyttääjäähdytyksen tehostamista. Tarkista varmuuden vuoksilämpötila-asetus.Kompressorimenee toistuvastipäälle ja poispäältä.Viinikaapin ympä

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 19

Käyttö- ja näyttöpaneeli 1. Kaappi2. Tasausjalka3. Viiniteline4. Lasiovi5. Kromihyllyt6. Sisälamppu7. Sähköiset hallintalaitteet (takana)8. Lämpötila-anturi1

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 20

Lue ohjeet kokonaan ennen laitteen käyttöä.Lapset saattavat edelleenkin jäädä loukkuun kaapin sisälle ja tukehtua. Myöspoisheitetyt tai hylätyt laitteet ovat vaarallisia, vaikka tarkoitus onkin ”säilyttääniitä autotallissa vain muutaman päivän ajan”.Ennen kuin hävität vanhan viinikaapin:irrota ovi, mutta jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapset eivät pääsisi helpostikiipeämään kaapin sisälle.Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta, leikkiä sillä tai ryömiä s

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ