Calor 5033 Washing Machine εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή Calor 5033 Washing Machine

Calor 5033 Washing Machine εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

Machine à laverMode d’emploi à lire attentivement et à conserver.WasmachineGebruiksaawijzing. Lees zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing.LavadoraModeo de empleo, leer atentamente y conservarWashing machineInstructions for use, read carefully and save for future referenceMachine à laverMode d’emploi à lire attentivement et à conserverALTERNATICALTERNATICPROGRAMMEALTERNATICTROPICALAvec minuterie /Met tijdschakelaar /Con contador de minutos /With timerAvec programmateur /Met programmak

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

1415C17 Selon MODELE1619D12Selon MODELEAfh, van het modelSegún modeloAccording to model1110139BDetail B872423432561FA5-6-17-24 : Mod. 5040E

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

A. UNE CUVE ENPLASTIQUE1. Niveau mini2. Niveau maxi3. Orifice de vidange4. Manette de vidange5. Elément chauffant(selon modèle)6. Flotteur (selon modèle)23. Broches (selon modèle)24. Ouverture d’évacuation(selon modèle)B. UN BLOC LAVEURFACILEMENT AMOVIBLE7. Cuvette de roulement8. Plateau porte-turbine9. Couronne porte-galets10. Turbine11. Cloison12. Arbre de transmission19. Entonnoir de l’arbrede transmission13. PignonC. UN BLOC MOTEUR14. Cassette de rangementdu cordon électrique15. R

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

72E42438422 2021182123199561011

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

Français1 - DESCRIPTION (du dessin éclaté) :Votre machine se compose :D’une cuve (A) en plastique où l’on trouve :•1A l’intérieur, 2 niveaux gravés : le niveau « mini » (1)correspondant à la quantité minimum d’eau pour une lessive si peuimportante soit-elle (ce niveau est à respecter même pour un petitlavage); le niveau « maxi » (2) correspondant à la limite maximum(eau + linge) à ne pas dépasser.Afin d’obtenir un brassage correct, il est en effet important de bienpr

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

• Vérifiez la bonne mise en place du bloc laveur en veillant à ce que les 2 pattes de la partie avant du plateau porte-turbine soientbien introduites dans les encoches correspondantes.Mettez en place le tuyau de remplissage (E) sur l’entrée prévue à cet effet (dessin 2), à côté de la manette de vidange (4). Le tuyauest livré avec un embout (F) que vous devez fixer à l’autre extrémité du tuyau (dessin 3).Posez le bloc moteur sur la cuve : Veillez à bien introduire l’embout ca

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

6 - LAVAGECONSEILS PRATIQUES• Vérifier que la manette de vidange est en position ● (dessin 2).• Introduisez la quantité d’eau désirée dans la cuve (au moinsjusqu’au niveau -mini.- pour une faible quantité de linge et pasau dessus du niveau -maxi.- pour 2 kg de linge). Il existe unsystème de trop-plein en cas d’oubli (dessin 5 pour toutes lesréférences sauf 50.40 : dessin 7 ’24’ ).Ajoutez le produit de lavage : 1 à 2 verres selon la quantité etl’état du linge.Lorsque

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

9 - RINÇAGE• Actionner la manette de vidange (4) vers la gauche(position ●) afin d’arrêter l’écoulement de l’eau.- Pour obtenir un rinçage rapide, efficace et sans manipulation,nous vous conseillons d’amener l’eau de rinçage par le tuyaude remplissage.- Lorsque la cuve est remplie, l’eau usagée sort par le systèmede trop plein (dessin 5 pour 50.23/24/27/33 ou dessin 7 ’’n°24’’pour 50.40).- Le rinçage est terminé lorsque l’eau qui déborde est redevenueclaire.

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

Nederlands1 - BESCHRIJVING (van de tekening):Uw wasmachine bestaat uit:Een kunststof kuip (A) met:1aan de binnenzijde 2 niveaustrepen: het niveau "mini" (1) geeftde minimale hoeveelheid water aan die voor een wasbeurt nodig is(zorg dat er nooit minder water in de machine is, ook al wast umaar een beetje wasgoed). Het niveau "maxi" (2) geeft demaximale hoeveelheid water aan (water + wasgoed). Zorg datdeze niveaustreep nooit wordt overschreden.Voor het beste wasresultaat is het belangrijk om de ho

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

het water kan worden afgevoerd. Zorg dat het water vrij kan stromen om spatten te voorkomen.Zorg dat de was-unit goed is geplaatst. De 2 lipjes van de voorzijde van de bodemplaat moeten zich in de speciale uitsparingenbevinden.Sluit de vulslang (E) aan op de vulopening (tekening II) die zich naast de afvoerhendel (4) bevindt. De slang wordt met een verloopstuk (F) geleverd, dat u aan het andere uiteinde van de slang bevestigt (tekening III).Plaats het motorblok op de kuip. Zorg dat u het getande

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

6 - WASSENPRAKTISCHE TIPS• Controleer of de afvoerhendel in de stand ● staat (tekening I)• Giet het water in de kuip: ten minste tot de niveaustreep"mini" voor een kleine hoeveelheid wasgoed en ten hoogste totde niveaustreep "maxi" voor 2 kg wasgoed. Als u dit bentvergeten, zorgt de overloopbeveiliging ervoor dat het overtolligewater weer wegloopt (tekening VI "24" voor model 50.40,tekening IV voor alle overige modellen).Voeg het wasmiddel toe: 1 à 2 bekertjes, afhankelijk van dehoeveelhe

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

9 - SPOELEN•Draai de afvoerhendel (4) naar links (stand ●) om te zorgendat het water niet meer weg kan stromen.- Het snelst, best en gemakkelijkst spoelt u door de machine tevullen met water met behulp van de vulslang.- Zodra de kuip helemaal vol is, stroomt het overtollige watervia de overloopbeveiliging weg (tekening IV voor de modellen50.23/24/27/33, tekening VI "nr. 24" voor model 50.40).- Het wasgoed is voldoende gespoeld zodra het water helderis. Spoel ten slotte de machine één keer

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

Español1 - DESCRIPCIÓN (del diseño fragmentado) :Su máquina se compone :De una cuba (A) de plástico en la que se encuentra:1En el interior, 2 niveles grabados: el nivel «mínimo» (1), quecorresponde a la cantidad mínima de agua para un lavado conpoca cantidad de ropa (este nivel se debe respetar incluso para unlavado pequeño): el nivel (máximo) (2) correspondiente al límitemáximo (agua + ropa), que no se debe superar.Para obtener un movimiento correcto es importante proporcionarbien

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

• Verificar la instalación correcta del bloque lavador y que las dos patillas de la parte delantera del plato portaturbina estén bienintroducidas en las ranuras correspondientes.• Instale el tubo de llenado (E) en la entrada prevista para este efecto (diseño 2), al lado de la manecilla de vaciado (4). El tubo sesuministra con un extremo (F) que usted debe fijar en al otro extremo del tubo (diseño 3).• Colocar el motor sobre la cuba: Tener el cuidado de introducir el extremo acanalado (

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

6 - LAVADOCONSEJOS PRACTICOS• Verificar que la manecilla de vaciado está en posición ●(diseño 2)Introducir la cantidad de agua deseada en la cuba (al menoshasta el nivel - mínimo - para una cantidad reducida de ropay no por encima del nivel - maxi - para 2 kg de ropa). Existeun sistema de desagüe en caso de olvido (diseño 5 para todaslas referencias, salvo 50.40: ver diseño 7 / 24).Añadir el producto de lavado: de 1 a 2 vasos según lacantidad y el estado de la ropa.Cuando se tiene m

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

9 - ENJUAGUE•Accionar la manecilla de vaciado (4) hacia la izquierda(posición ●) para detener el vertido del agua.- Para obtener un enjuague rápido, eficaz y sin manipulaciónle aconsejamos llenar con el agua de enjuague por el tubo dellenado.- Cuando la cuba está llena, el agua sucia sale por el sistemade desagüe (diseño 5 para 50.23/24/27/33 o diseño 7 n° 24para 50.40).- El enjuague está terminado cuando el agua que sale vuelve aser clara. Entonces proceda a un último vaciado de l

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

English1 - DESCRIPTION (see exploded view) :Your machine is composed of:A plastic tub (A) which has:1two water level marks: the low water mark (1) indicates thelowest acceptable water level for any size load (always fill to thismark even if the load is small) and the high water mark (2)indicates the highest level (water plus laundry) to which themachine may be filled. It is important to use the right proportion ofwater for the amount of laundry otherwise the laundry may not beagitated vigorously

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

SETTING UP YOUR NEW WASHING MAC H I N E3 - BEFORE FIRST USECaution: Never operate your washing machine unless it contains enough water• Place the machine in a sink or on a shower base and make sure the drain hole on the right under the tub is not obstructed. Checkthat the drain water will not splash outside the sink or shower.• Make sure the washer unit is correctly installed. Both pins on the front of the rotor plate should be inserted in the correspondingnotches.• Connect the fill hose (

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 19

6 - WASHINGUSEFUL TIPS• Make sure the drain handle is in the ● position (SeeSTARTING THE WASHING MACHINE•Turn the timer button (16) in the direction shown by the arrowuntil the motor starts.In case of error, never turn the knob back. Turn it one fullturn and start again.drawing 2)Fill the tub to the desired level. Remember, never fill to belowthe low water mark, even for small loads, or above the highwater mark for 2 kg of laundry. Your washing machine has anoverflow system in case you for

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 20

9 - RINSING•Push the drain handle (4) to the left (●) position(See drawing 1) to stop draining.- We recommend that you use the fill hose to add the rinsewater. This is a fast, convenient and easy method.- Once the tub is full, the rinse water will come out the overflow(See drawing 5 for Models 50.23, 50.24, 50.27 and 50.33 ordrawing 7 No. 24 for Model 50.40)- Your clothes will be rinsed when the overflow water is clear.You can then drain the machine.• Model 50.27There are three rinse progr

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ