Candy CDS 2112 Dishwasher εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή Candy CDS 2112 Dishwasher

Candy CDS 2112 Dishwasher εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

ITENFRDEGuida pratica all’usoUser instructionsMode d’emploiBedienungsanleitungCDS 2112LAVASTOVIGLIEDISHWASHERLAVE-VAISSELLEGESCHIRRSPÜLER

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

Complimenti,con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy, Leiha dimostrato di non accettare compromessi: Leivuole il meglio.Candy è lieta di proporLe questa nuova lavastoviglie,frutto di anni di ricerche e di esperienze maturate sulmercato, a contatto diretto con i Consumatori.Lei ha scelto la qualità, la durata e le elevate prestazioni che questa lavastoviglie Le offre.Candy Le propone inoltre una vasta gamma di elettrodomestici:lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine, forni amicroond

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

INDICEIndicazioni di sicurezzaMessa in opera, InstallazioneImpianto di decalcificazioneCaricare il saleRegolazione del cesto superioreCaricamento delle stoviglieInformazioni per laboratori di provaCaricamento detersivoTipi di detersivoCaricamento brillantantePulizia filtriConsigli praticiPulizia e manutenzione ordinariaDescrizione dei comandiDati tecniciScelta dei programmi e funzioni particolariElenco dei programmiRicerca piccoli guastipag. 4pag. 5pag. 8pag. 9pag. 10pag. 11pag. 13pag. 14pag. 15

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

■ Non lasciare la porta aperta in posizioneorizzontale, al fine di evitare potenzialipericoli (es. inciampare).INDICAZIONI DI SICUREZZAL'uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcuneregole fondamentali.■ Appoggiarsi o sedersi sulla porta apertadella lavastoviglie, può causarne ilribaltamento.InstallazioneATTENZIONE!Coltelli ed altri utensili con l’estremitàappuntite devono essere collocati nelcesto con le punte rivolte verso ilbasso o in posizione orizzontale.

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

■ I coltelli e le posate ottengono un lavaggio migliore se posti nel cestello con imanici in basso.Smaltimento■ Questo apparecchio è fabbricato conmateriali riciclabili, per permetterne uncorretto smaltimento degli stessi.■ In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo,chiudere il rubinetto dell'acqua e nonmanomettere l'elettrodomestico.Per l'eventuale riparazione rivolgersisolamente ad un Centro di AssistenzaTecnica (GIAS) e richiedere l'utilizzo diricambi or

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

Alimentazione idricaIMPORTANTEL’apparecchio deve essere connessoalla rete idrica, solo con i nuovi tubidi carico forniti in dotazione. I vecchitubi di carico non devono essere riutilizzati.1■ I tubi di carico e scarico possono essere orientati indifferentemente versodestra o verso sinistra.IMPORTANTELa lavastoviglie può essere allacciata all'impianto dell'acqua fredda ocalda purchè non superi i 60°C.2■ La pressione idrica deve essere compresa tra un minimo di 0,08 MPa e un massimo di 0,

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

■ L'estremità ricurva del tubo di scaricopuò essere appoggiata al bordo di unlavello, ma non deve rimanere immersanell'acqua, per evitare il risucchionell'apparecchio durante il programma dilavaggio (fig. 4Y).Collegamento allo scaricod'acqua■ Infilare il tubo nell'impianto di scarico,senza creare pieghe (fig. 4).■ Nel caso di installazione sotto piano continuo, la curva deve essere fissataimmediatamente sotto il piano nel puntopiù alto possibile (fig. 4Z).■ Lo scarico fisso deve avere

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

A seconda del livello di appartenenza dellavostra acqua, impostare il valore di decalcificazione nel seguente modo:IMPIANTO DI DECALCIFICAZIONEL'acqua contiene in misura variabile, aseconda delle località, sali calcarei e mineraliche si possono depositare sulle stoviglielasciando macchie e depositi biancastri.Più elevato è il contenuto di questi sali,maggiore è la durezza dell'acqua.La lavastoviglie è corredata di un decalcificatore che, utilizzando del sale rigenerantespecifico per lavasto

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

CARICARE IL SALEIMPORTANTESolo all'installazione della lavastoviglie, dopo aver riempito completamente il contenitore del sale, ènecessario aggiungere dell'acquafino al trabocco dal contenitore.■ Sul fondo della macchina, è sistemato ilcontenitore del sale che serve a rigenerare l'apparecchio decalcificatore.■ È importante utilizzare esclusivamentesale specifico per lavastoviglie, altri tipidi sale contengono sensibili percentualidi sostanze insolubili che potrebbero coltempo rendere inef

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

REGOLAZIONE DELCESTELLO SUPERIOREUtilizzando abitualmente piatti da 29 cm a32,5 cm di diametro, caricarli nel cesto inferiore dopo aver spostato quello superiorenella posizione più alta, procedendo nelseguente modo:1. Ruotare i fermi anteriori “A” versol'esterno;A2. Sfilare il cesto e rimontarlo nellaposizione più alta;3. Rimettere i fermi “A” nella posizioneoriginale.Con questa operazione, nel cesto superiorenon si possono caricare stoviglie con diametro superiore a 20 cm e non si pos

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

CARICAMENTO DELLESTOVIGLIEUn carico standard giornaliero è rappresentato nelle fig. 1, 2 e 3.Utilizzo del cesto superioreCesto superiore (fig. 1)A = piatti fondiB = piatti pianiC = piatti dessertD = sottotazzeE = tazzeF = bicchieri■ Il cesto superiore è dotato di supportimobili agganciati alla sponda laterale, ingrado di assumere 4 posizioni.■ Nella posizione abbassata (A-A1) i supporti servono per appoggiarvi tazze dathe, caffè, lunghi coltelli e mestoli. Sulleestremità dei supporti ste

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

Un carico standard giornaliero è rappresentato nella fig. 4 e 5.Cesto superiore (fig. 3)A = bicchieriB = sottotazzeC = tazzeD = coppa piccolaE = coppa mediaF = coppa grandeG = cucchiai da servizioCesto inferiore (fig. 4)A = pentola mediaB = pentola grandeC = padellaD = coperchiE = zuppiere, piatti da portataF = posateG = tegami, teglie3FCDBEA4FA GDACGACGEBCUtilizzo del cesto inferiore■ Nel cesto inferiore vengono alloggiatepentole, padelle, zuppiere, insalatiere,coperchi, piatti da portata, p

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

Cesto posate (fig. 6)6Il cesto porta posate è formato da due partidivisibili, così da poter offrire diverse possibilità di carico.La divisione in due del cestello avvienefacendo scorrere in senso orizzontale ledue parti l'una rispetto all'altra e viceversaper il riaggancio.La parte superiore del cesto porta posatepuò essere rimossa, così da poter offrirediverse possibilità di caricoINFORMAZIONE PER I LABORATORI DI PROVARichiedere le informazioni necessarie per effettuare i test comparativi

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

CARICAMENTO DETERSIVOIl detersivoIMPORTANTEUtilizzare esclusivamente detersiviin polvere, liquidi o in pastiglie specifici per lavastoviglie.BNella lavastoviglie si trova una confezionecampione di ”FINISH” che assicura ottimirisultati di lavaggio.Dopo aver versato il detersivo nelcontenitore, richiudete lo sportellino, primaspingendolo (1) ed infine premendoleggermente su di esso (2) fino a sentire loscatto d'arresto.Detersivi non idonei (come quelli per illavaggio a mano) non contengono gli

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

e alle avvertenze indicate sulla confezionedel detersivo combinato che si intendeutilizzare;TIPI DI DETERSIVODetersivi in pastiglie■ l’efficacia dei prodotti che rendono nonnecessario l’utilizzo del sale dipendedalla durezza dell’acqua di alimentazionedell’apparecchio. Verificare allo scopoche la durezza dell’acqua sia compresanell’intervallo di funzionamento indicatonelle istruzioni del detersivo.I detersivi in pastiglie di differenti produttorisi sciolgono a velocità diverse, qu

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

CARICAMENTO BRILLANTANTEIl brillantanteQuesto additivo, che viene immessoautomaticamente nell'ultima fase di risciacquo,favorisce una rapida asciugatura dellestoviglie evitando il formarsi di macchie esedimenti opachi.Caricare il brillantanteCAlla sinistra della vaschetta del detersivo, sitrova il contenitore del brillantante(fig. A "3").Per aprire il coperchio, premere incorrispondenza del riferimento posto su diesso e contemporaneamente, tirare versol'alto la linguetta d'apertura.Usare sempre

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

PULIZIA DEI FILTRIIl sistema filtrante (fig. A "4") è costituito da:1Bicchierino centrale, che trattiene le particelle più grosse di sporco;Piastra, che filtra continuamente l'acqua dilavaggio;Microfiltro, posto sotto la piastra, che trattiene anche le particelle di sporco più piccole assicurando un'ottimo risciacquo.■ Per ottenere sempre ottimi risultati, ènecessario ispezionare e pulire i filtriprima di ogni lavaggio.■ Per estrarre il gruppo dei filtri, bastaimpugnare il manico e ruota

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

CONSIGLI PRATICIConsigli utili per risparmiare■ Nel caso si volesse lavare a pieno carico, riponete le stoviglie nella macchinaappena terminati i pasti, sistemandolein più riprese, effettuando eventualmente il programma AMMOLLO per ammorbidire lo sporco ed eliminare i residuipiù grossi tra un carico e l'altro, in attesa di eseguire il programma di lavaggiocompleto.Consigli per ottenere ottimirisultati di lavaggio■ Prima di disporre le stoviglie nella macchina, asportare i residui di cibo (

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 19

PULIZIA E MANUTENZIONEORDINARIA1■ Per pulire l'esterno della lavastoviglienon si devono usare, né solventi (sgrassanti) né abrasivi, ma solo un pannoimbevuto di acqua tiepida.■ La lavastoviglie non richiede alcunamanutenzione speciale, poichè la vascadi lavaggio è autopulente.■ Pulire regolarmente la guarnizione ingomma dello sportello con un pannoumido, eliminando accuratamente eventuali tracce di cibo, o brillantante.■ Per meglio garantire la rimozione di piccoli depositi di calcar

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 20

DESCRIZIONE DEI COMANDIA BCDATasto opzione “HPS”BTasto “AVVIO/ARRESTO”CManopola “PARTENZA DIFFERITA”DManiglia di apertura sportelloEF GEManopola di selezioneprogrammiFSpia “ESAURIMENTO SALE”GSpia luminosa “LAVAGGIO”DIMENSIONILarghezza x Altezza x Profondità (cm)Ingombro con porta aperta (cm)59,8 x 82 ÷ 90 x 57117DATI TECNICICoperti (EN 50242)Capacità con pentole e piattiPressione nell'impianto idraulico (MPa)128 personeMin. 0,08 - Max. 0,8Ampere fusibile / Potenza max. ass

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ