DeLonghi DCH 6 X Cooker Hood εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή DeLonghi DCH 6 X Cooker Hood

DeLonghi DCH 6 X Cooker Hood εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

ICAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’usoDDUNSTABZUGSHAUBE - GebrauchsanweisungECAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilizaciónFHOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisationGBCOOKER HOOD - User instructionsNLAFZUIGKAP - GebruiksaanwijzingPCOIFA ASPIRANTE - Manual do usuário

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

Fig.1Fig.2-3-

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

Fig.3Fig.4Fig.5Fig.6Fig.7-4-

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

INCANDESCENT TUBOLAR LAMP- Ø 25mm – L85- E14 – 40WCANDLE HALOGEN LAMP- Ø 35mm - E14 – 28WFig.8-5-

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

ITALIANOseguenze negative per l’ambiente e la salute.IIl simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deveessere trattato come rifiuto domestico ma deve essereconsegnato presso l’idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimentodei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recuperoe riciclaggio di questo prodotto, contattare l’idoneo

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

bene.• Pulire frequentemente la cappa, sia internamente cheesternamente, usando un panno inumidito con alcooldenaturato o detersivi liquidi neutri non abrasivi.• L’ impianto di illuminazione è progettato per l’uso durante lacottura e non per l’uso prolungato di illuminazione generaledell’ambiente. L’uso prolungato dell’illuminazione diminuiscenotevolmente la durata media delle lampade.• Se l’apparecchio è dotato della luce ambiente questa puòessere utilizzata per l’uso p

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

über die beiden Drähte des Zweiphasenanschlusses, die durcheine 3A-Sicherung geschützt sind, an die Stromversorgungangeschlossen werden.behälter auf der Kochvorrichtung und dem unteren Teil derAbzugshaube muss mindestens 65 cm betragen.Falls ein Verbindungsrohr verwendet wird, das aus zwei odermehr Teilen zusammengesetzt ist, muss der obere Teil überden unteren gestülpt werden. Auf keinen Fall darf das Abluftrohr der Küchenhaube an ein Rohr angeschlossen werden, indem Warmluft zirkuliert

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

mitgeliefert und muss über der Abluftöffnung der Haube wiein Abbildung 3 gezeigt befestigt werden.Reihenfolge wieder ein.• Auswechseln der Glühlampen bzw. Halogenlampen(Abb.8):Nur Lampen desselben Typs und mit derselben Wattzahl, wiedie am Gerät installierten verwenden.• Umluftversion:Möchten Sie das Gerät von Abluftversion auf Umluftversionumrüsten, sind Aktivkohlefilter erforderlich, die Sie bei IhremHändler erwerben können. Die Filter sind mittig an der sich imInnern der Dunstabz

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

L) Si las operaciones de limpieza no se realizan respetandolas instrucciones, hay peligro de incendio.Este aparato está fabricado en conformidad con la Norma Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment(WEEE). Controlando que este producto sea eliminado demodo correcto, el usuario contribuye a prevenir consecuenciasnegativas para el ambiente y la salud.El símbolo en el producto o en la documentación adjunta, indica que este producto no debe ser tratadocomo residuo doméstico

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

carbón activado depende del uso más o menos prolongadodel aparato, del tipo de cocina y de la regularidad con que selimpie el filtro antigrasa.• Antes de volver a montar los filtros antigrasa y los filtrosde carbón activado regenerables, se los debe secar bien.• Limpie frecuentemente la campana, tanto interna comoexternamente, usando un paño humedecido con alcoholdesnaturalizado o detergentes líquidos neutros no abrasivos.• La instalación de luz se diseñó para el uso durante la coc

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

• La distance minimum entre la surface de support des récipients de cuisson sur le dispositif de cuisson et la partie la plusbasse de la hotte pour cuisine doit être de 65 cm au moins.S’il doit être utilisé un tuyau de connection composé de deuxou plusieurs parties, la partie superieure doit être à l’exterieurde celle inférieure. Ne pas relier le tuyau d’échappement dela hotte à un conduit dans lequel circule de l’air chaud ouemployé pour évacuer les fumées des appareils a

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

ENGLISHGB GENERALCarefully read the following important information regardinginstallation safety and maintenance. Keep this informationbooklet accessible for further consultations. The appliancehas been designed for use in the ducting version (air exhaustto the outside – Fig.1A), filtering version (air circulation on theinside – Fig.1B) or with external motor (Fig.1C). SAFETY PRECAUTION1. Take care when the cooker hood is operating simultaneously with an open fireplace or burner that depend

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

various installations use screws and screw anchors suited tothe type of wall (e.g. reinforced concrete, plasterboard, etc.). Ifthe screws and screw anchors are provided with the product,check that they are suitable for the type of wall on which thehood is to be fixed.The hood is already prepared for the version with which it wasordered. The versions may be:- Extraction (Fig. 1A-3)- Filter (Fig. 1B-4-7).- If the hood is an extractor model, the lever C must be positioned as indicated in Fig. 3.- I

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

C) Het is verboden om eten met open vlam te bereidenonder de kap.D) Voorkom open vlammen, deze zijn schadelijk voor defilters en brandgevaarlijk.E) Controleer voortdurend gebakken waren om te voorkomen dat hete olie vlam vat.F) Voor elke willekeurige onderhoudsbeurt moet men deelektrische energie afschakelen.G) Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen die toezicht nodig hebben.H) Controleer dat kinderen niet met het apparaat spelen.I) Als de afzuigkap tegelijk m

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

PORTUGUÊS GEBRUIK EN ONDERHOUD• We raden aan het apparaat aan te zetten voordat u met debereiding begint van elke willekeurige maaltijd. We radenu aan het apparaat 15 minuten aan te laten nadat het etenbereid is, voor een optimale luchtverversing. De goede werking van de afzuigkap hangt af van een regelmatig en correctonderhoud; in het bijzonder moet men aandacht bestedenaan het vetfilter en aan het filter met actieve koolstof.• De vetfilter heeft als doel de vetdeeltjes die in de luchthang

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

ponto de colecta idóneo para reciclar equipamento eléctricoe electrónico. Para eliminá-lo obedecer os regulamentos locaissobre a eliminação de resíduos. Para maiores informaçõessobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem desteaparelho, contactar o serviço local encarregado pela colectade resíduos domésticos ou a loja onde o mesmo foi comprado. ISTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO• As operações de montagem e ligação eléctrica devemser efectuadas por pessoal especializado.•

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

o cozimento e não para o uso prolongado de iluminaçãogeral do ambiente. O uso prolongado da iluminação diminuinotavelmente a duração média das lâmpadas.• Se o aparelho for dotado de luz de cortesia esta pode serutilizada para o uso prolongado de iluminação geral doambiente.• Atenção: a inobservância das advertências de limpeza edo exaustor e da substituição e limpeza dos filtros comportariscos de incêndios. Aconselha-se seguir as instruções mencionadas.• Substituição

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

3LIK1068

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ