Candy CCE 19 2X Cooker Hood εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή Candy CCE 19 2X Cooker Hood

Candy CCE 19 2X Cooker Hood εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

CROATIANCZECHENGLISHFRENCHGERMANGREEKITALIANPOLISHPORTOGUESEROMANIANSLOVENIANSPANISHDUTCH1UPUTE ZA UGRADNJU I UPORABUNÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACIINSTALLATION AND USER’S MANUALNOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATIONBEDIENUNGS- &INSTALLATIONSANLEITUNGΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣMANUALE D’ISTRUZIONEINSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻUMANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃOMANUAL DE UTILIZARE SI INSTALARENAVODILA ZA PRIKLJUČITEV IN UPORABOINSTALACIÓN Y MANUAL DEL USUARIOGEBRUIKSAANWIJZING

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

NOTICE D’INSTALLATION ETD’UTILISATIONSommaireINTRODUCTIONConseils pour la sécuritéCahier des chargesInstallation (Evacuation)Installation (Recyclage)Description des composantsFonctionnementEntretienDépannageService après ventesProtection de l’environnement424242444549505051525353

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

IntroductionMerci d‘avoir choisi cette hotte.Ce manuel d'instructions est conçu pour vous fournir toutes lesinstructions requises relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien del'appareil. Afin de faire fonctionner l'appareil correctement et en toutesécurité, merci de lire attentivement ce manuel avant l'installation etl'utilisation.La hotte utilise des matériaux de haute qualité avec un design épuré.Equipé d’un moteur électrique de grande puissance et d’un ventilateu

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

•••Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouentpas avec l'appareil.Ne pas faire flamber sous la hotteLa hotte n'est pas destinée à être installé au-dessus d’une plaquede cuisson ayant plus de quatre foyers de cuissonRisque de choc électrique• Cette hotte ne peut être branchée seulement sur une prise reliéeà la terre. En cas de doute, demandez conseil à un ingénieurqualifié• Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, unincendie ou

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

Liste d’accessoires pour l’installationCaractérisriquesBaseVisuelsQty11Cheminée haute1Cheminée basseSupport de la cheminée basse1Support de la cheminée haute11Fixation muraleφ8 chevillesφ8×φ6 blanchesVisST4.0×30φ7.2 VisST4.0×845992

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

Installation (évacuation externe)Si vous avez une évacuation vers l’extérieur, la hotte pourra être installéecomme suit au moyen d’un conduit d’extraction (émail, aluminium, tuyauflexible et non inflammable avec un diamètre intérieur de 150mm).1. Avant l’installation, éteindre et débrancher l’appareil..2. La hotte doit être placée à une distance comprise entre 65 et 75 cmau-dessus de la table de cuisson pour un meilleur résultat.3. Percer 3 trous de 8mm x pour fixer le su

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

4. Soulever la hotte et fixer la sur la fixation murale.HotteFixationlmural5. Fixer le clapet anti-retour pour la sortie d'air de la hotte. Puis, le tuyaud'échappement est à fixer sur le clapet anti retour comme indiquéci-dessousTuyau d’évacuationHotte47

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

6.i Placer correctement le verre sur le dessus de la hotteii Fixer les 4 vis avec la rondelle. Afin d'éviter que le verre se fissure,il est recommandé de ne pas serrer les vis trop fortement.i Mettre la cheminée intérieur dans la cheminée extérieur. Puis, faireglisser la cheminée intérieure vers le haut. Ajuster pour atteindre lahauteur souhaitée.ii faire glisser la cheminée pour ajuster la hauteur de la chemine.Quand la hauteur souhaitée est atteinte, puis accrocher le support defixa

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

8.1.Percez deux trous de 8mm pour fixer le support n°2. Vissez etmaintenez le support sur le mur à l’aide de deux visses adaptées.2. Assemblez la hotte sur le support et fixez-la avec deux visses.Support IIVisse4mm x 8mmFixationmuraleVisse(4mm x30mm)49

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

Installation (En recyclage)Installation (En recyclage)Si vous n’avez pas de sortie vers l’extérieur, le tuyau d’évacuationn’est pas nécessaire et l’installation est identique à celle expliquéedans la section « Installation en évacuation externe »Les filtres à charbon actif sont utilisés pour absorber les odeurs.Pour installez le filtre à charbon actif, retirez dans un premier tempsle filtre à graisse. Appuyez sur le système d’ouverture de la grille ettirez-la vers le bas

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

NOTE :Assurez-vous que le filtre est correctement enclenché. Autrement, ilpourrait tomber, ce qui est dangereux. Quand le filtre à charbon actifest enclenché, la force d’aspiration baisse.Description du bandeau de commandeUtilisation1Bouton vitesse minimaleUtilisée pour la ventilation de la cuisine. Elle est adaptée si vousfaîtes mijoter votre préparation ou si vous cuisinez sans qu’il y aitbeaucoup de vapeur.Bouton vitesse intermédiaire2Cette vitesse est idéale pour une cuisson sta

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

MaintenanceAvant de nettoyer votre hotte, débranchez la prise de courant.1.Nettoyage régulierUtilisez un chiffon doux humide avec un produit nettoyant. N’utilisezjamais d’éponge du côté grattant, de produit chimique ou n’importequel autre matériel abrasif pour nettoyer votre hotte.2. Nettoyage mensuel pour le filtre à graisseImportant : nettoyer le filtre à graisse tous les mois évite des risquesd’incendie.Le filtre à graisse absorbe les graisses, les fumées et la poussière

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

individuellement, il faut donc se procurer les ampoules, les douilleset le câble en même temps. (Leds : G4, Max 1,5W)Replacez les ampoules et les douilles de façon identique. Puisreconnectez le câble d’alimentation de la lumière.Remettez la plaque en verre en place et vissez-la. Assurez-vous queles visses sont bien serrées.DépannageErreurLumièrealluméemaisaucuneventilationAucunelumière,aucuneventilationFortevibrationde lahotteCauseLa turbine deventilateurest coincéeLe moteur estendo

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

Service consommateurSi vous ne pouvez pas identifier la cause de la panne, éteignez votreappareil et contactez le service consommateur.Numéro de série de l’appareil : où le trouver ?Il est important d’informer le service consommateurs de la référencede votre produit ainsi que du numéro de série (à 16 chiffres quicommence par un 3) ; il peut être trouvé sur le certificat de garantieou sur l’appareil.Cela peut éviter des trajets inutiles aux techniciens, mais aussi desfrais de d

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

INSTALLATIE ENGEBRUIKSAANWIJZINGINHOUDINTRODUCTIEVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENSPECIFICATIESINSTALLATIE (VENTILATIE BUITEN)INSTALLATIE (VENTILATIE BINNEN)BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTENWERKINGONDERHOUDPROBLEMEN OPLOSSENOVEREENSTEMMING MET RICHTLIJNENMILIEUBESCHERMING161162162164165169170171171172173173

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

INTRODUCTIEWij danken U dat U voor deze afzuigkap koos.De inhoud van dit boekje eerst grondig doorlezen, omdat het belangrijkeinformatie bevat voor een veilige installatie, gebruik en onderhoud.De afzuigkap is gemaakt vanuit materialen van hoge kwaliteit en met eengestroomlijnd design. Het toestel is uitgerust met een elektrische motor meteen grote kracht en een centrifuge ventilator en het biedt ook een sterkezuigkracht, weinig geluid, anti-vetfilters en een gemakkelijke installatie van hettoes

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

Gevaar voor elektrischeschokken De stekker van dit apparaat enkel in een goed geaardstopcontact plaatsen. In geval van twijfel advies inwinnen vaneen gekwalificeerde technicus.Als u deze instructies nietopvolgt kan dit leiden tot de ood, vuur of een elektrische schok.163

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

Standaard Installatie - Accessoires LijstSpec.IllustratieHoeveelheidOmhulsel1Bovenstuk schouw500mm1Onderstuk schouw500mm1Console voor onderstuk schouw1Console voor bovenstuk schouw1Plaat met haakjes1φ8 pluggenφ8×φ6 Witte kleurSchroevenST4.0×30φ7.2 SchroevenST4.0×8164992

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 19

INSTALLATIE (wandmontage)Indien u beschikt over een uitgang naar buiten, dan kunt u uw afzuigkapinstalleren zoals hieronder afgebeeld, met een afzuigkanaal (email, aluminium,flexibele buis of ontvlambaar materiaal met een binnendiameter van 150mm),aansluiten.1. Vooralleer u de afzuigkap aanlegt, moet het toestel uitgeschakeldworden en de stekker uit het stopcontat worden gehaald.2. De afzuigkap moet op een afstand van 65~75cm boven de kookplaatworden geplaatst.3. Boor gaten van 3 x 8mm voor

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 20

4.Plaats de afzuigkap en maak het vast aan de wand dankzij dewandconsole.FornuishaakWandconsole5.Bevestig de one-way klep aan de luchtuitgang van de afzuigkap. Maakde uitlaatbuis vast aan de one-way klep. (Zie afbeelding hieronder).UitlaatbuisAfzuigkap166

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ