Britax-Romer Safefix plus TT Car Seat εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης για τη συσκευή Britax-Romer Safefix plus TT Car Seat

Britax-Romer Safefix plus TT Car Seat εγχειρίδιο χρήστη

Αποσπάσματα από τα περιεχόμενα

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 1

GebruiksaanwijzingBrugsvejledningИнструкция по эксплуатацииIstruzioni per l’usoManual de instruçõesInstrucciones de usoMode d'emploiUser InstructionsGebrauchsanleitung9 - 18 kgSAFEFIX plus TTRÖMER SAFEFIX plus TT

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 2

Wir schicken Ihnen gerne diese Anleitung auch in deutsch zu.Bitte wenden Sie sich an die obenstehende Adresse.Wyślemy Państwu chętnie niniejszą instruckję obsługi w językupolskim. Prosimy zwrócić się pod niżej wymieniony adres.We are happy to send you these instructions also in Englishlanguage. Please contact the address stated above.Rádi Vám tento návod zašleme v českém jazyce.Obrat’te se prosím na níže uvedenou adressu.Nous vous enverrons ces instructions volontiers aussi

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 3

SAFEFIX plus TTGebrauchsanleitungUser instructionsMode d'emploiWir freuen uns, dass unser SAFEFIXplus TT Ihr Kind sicher durch einenneuen Lebensabschnitt begleiten darf.We are pleased that our SAFEFIXplus TT may accompany your childsafely through a new stage of his orher life.Nous sommes heureux que vous ayezchoisi notre SAFEFIX plus TT pouraccompagner votre enfant en toutesécurité pendant un nouveau chapitrede sa vie.Um Ihr Kind richtig schützen zukönnen, muss der SAFEFIX plus TTunbedingt s

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 4

6. Pflegeanleitung ...........................156.1 Pflege des Gurtschlosses .....156.2 Reinigung ..............................176.3 Abziehen des Bezuges .........196.4 Aufziehen des Bezuges ........206.5 Ausbauen der Gurte ..............216.6 Einbauen der Gurte ...............227. Hinweise zur Entsorgung ...........248. Folgesitze .................................... 249. 2 Jahre Garantie ..........................2510. Garantiekarte / Übergabe-Check 276. Care instructions ...................

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 5

• Die Zulassung erlischt, sobald Sieam Auto-Kindersitz etwasverändern. Änderungen darfausschließlich der Herstellervornehmen.• This approval will be invalidated ifyou make any modifications to thechild safety seat. Only themanufacturer is permitted to makemodifications.• Le siège auto perd sonhomologation dès que vous réalisezdes modifications. Toutemodification doit exclusivement êtreréalisée par le fabricant.• Der SAFEFIX plus TT darfausschließlich zur Sicherung IhresKindes i

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 6

So können Sie Ihren AutoKindersitz verwenden:You can use your child car seat asfollows:Voici comment vous pouvez utiliserle siège auto :in Fahrtrichtungjain the direction of travelyesdans le sens de la marcheouientgegen der Fahrtrichtungneinagainst the direction of travelnononauf Sitzen mit:ISOFIXBefestigungspunkten(zwischen Sitzfläche undRückenlehne) undTopTetherVerankerungspunkten (z.B.auf der Hutablage oder aufdem Boden oder hinter derRückenlehne)ja 3)on seats featuring:ISOFIX fastening

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 7

• der Auto-Kindersitz im Auto immergesichert ist, auch wenn kein Kindtransportiert wird.• the child safety seat is alwayssecured when it is in the vehicle,even if no child is being transported.• le siège auto soit toujours fixé dansla voiture même si aucun enfant nel'occupe.Zum Schutz Ihres FahrzeugesTo protect your vehiclePour protéger votre véhicule• An einigen Auto-Sitzbezügen ausempfindlichem Material (z.B.Velours, Leder etc.) können durchdie Benutzung von AutoKindersitzen Geb

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 8

 Ziehen Sie am grünen Griff 3 die Pull out both locking arms 4 to thebeiden Rastarme 4 bis zurArretierung heraus.stop using the green handle 3. Take the top tether 46 out of the Nehmen Sie den TopTether 46 auscloth bag.der Stofftasche. Place the child safety seat facing Stellen Sie den Auto-Kindersitz inforward on the vehicle seat (in thedirection of travel).Fahrtrichtung auf den Autositz. Platzieren Sie den TopTether 46 Place the top tether 46 behind thehinter dem Fahrz

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 9

 Fassen Sie den Kindersitz mitbeiden Händen. Schieben Sie beide Rastarme 4 indie Einführhilfen 1, bis dieRastarme auf beiden Seiteneinrasten. „KLICK!“Vorsicht!Der Auto-Kindersitz ist nur korrektbefestigt, wenn bei BEIDENSicherungsknöpfen 5 die grünenMarkierungen 7 sichtbar sind!Vorsicht! Wenn Ihr Kind versuchtdie Sicherungsknöpfe 5 zubetätigen, halten Sie unbedingt beider nächsten Möglichkeit an.Überprüfen Sie die korrekteBefestigung des Auto-Kindersitzesund ob Ihr Kind richt

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 10

 Drücken Sie die Metallzunge 47 Press the metal tongue 47 awayvom Gurt weg und ziehen Sie denTopTether 46 am Karabinerhaken48 bis zu einer V-Form heraus.from the strap and pull on the snaphook 48 until the top tether 46 isshaped like a V. Stellen Sie die Fahrzeug-Kopfstütze Adjust the vehicle headrest 4040 nach oben.upwards. Führen Sie den TopTether 46 links Guide the TopTether 46 past theund rechts an der FahrzeugKopfstütze 40 vorbei.vehicle headrest 40 to the left andrigh

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 11

3.2 Ausbau desAutokindersitzes Drücken Sie links undrechts am Sitzunterteil aufdie grauenSicherungsknöpfe 5.Die Rastarme 4 lösen sich. Lockern Sie zuerst den TopTether46 und hängen Sie dann denKarabinerhaken 48 aus demVerankerungspunkt aus. Verstauen Sie den TopTether 463.2 Removing thechild safety seat Press the grey safetybuttons 5 on the left andright side of the seat base.The locking arms 4 release. First loosen the top tether 46 andthen unhook the snap hook 48 fromthe anc

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 12

3.3 So ist IhrKindersitz mitISOFIX richtigeingebaut3.3 Checklist toensure that yourchild seat withISOFIX isinstalled correctlyPrüfen Sie zurSicherheit Ihres Kindes,dass...3.3 Montage correctde votre siègeenfant avecISOFIXVérifiez, pour laprotection de votre enfant,que...For the safety of your child,please check that...• der Kindersitz beidseitig mit denRastarmen 4 in den ISOFIXBefestigungspunkten 2 eingerastetist und an beidenSicherungsknöpfen 5 die grüneMarkierung 7 sichtbar ist,Vorsicht

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 13

Vorsicht! Ihr Kind kann sich daranverbrennen. Schützen Sie denKindersitz, wenn er gerade nichtgebraucht wird,vor intensiverSonneneinstrahlung.• Lassen Sie Ihr Kind nur auf derGehwegseite ein- und aussteigen.• Lockern Sie längere Reisen durchPausen auf, in denen Ihr Kind seinenBewegungsdrang ausleben kann.• Wenn Ihr Kind versucht dieISOFIXSicherungsknöpfe oder dasGurtschloss zu öffnen, halten Sieunbedingt bei der nächsten Möglichkeitan. Überprüfen Sie die korrekteBefestigung des Aut

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 14

 Verschieben Sie die Kopfstütze 20 Slide the headrest 20 until thein die richtige Schultergurthöhe.shoulder straps are at the correctheight. Klappen Sie die Kopfstütze 20 Fold the headrest 20 back onto the4.2 Lockern der Gurte Drücken Sie auf die Verstelltaste 224.2 Loosening the harness Press the adjustment button 22 and4.2 Desserrage des sangles Appuyez sur la touche de réglageat the same time pull both shoulderstraps 19 forward.Caution! Do not pull on theshoulder pad

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 15

 Führen Sie die Schultergurte 19 Put the shoulder straps 19 over theüber die Schultern Ihres Kindes.Vorsicht! Schultergurte 19 nichtverdrehen oder vertauschen.shoulders of your child.Caution! Do not twist orinterchange the shoulder straps 19. Führen Sie die beidenSchlosszungen 25 zusammen... Put the two buckle tongues 25together... Passez les bretelles 19 sur lesépaules de votre enfant.Attention ! Veillez à ne pastorsader ou confondre les bretelles19. Rapprochez les deux l

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 16

4.5 So ist Ihr Kind richtiggesichert4.5 Checklist to ensure thatyour child is buckled upcorrectlyPrüfen Sie zur SicherheitIhres Kindes, dass...For the safety of your child,please check that...• die Gurte des Auto-Kindersitzeskörpernah anliegen, ohne Ihr Kindeinzuengen,• the straps of the child safety seatare comfortable but FIRM fit aroundyour child,• die Schultergurte 19 richtigeingestellt sind,• the shoulder straps 19 are adjustedcorrectly,• die Gurte nicht verdreht sind,• the st

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 17

6.PflegeanleitungZum Erhalt derSchutzwirkung• Bei einem Unfall mit einerAufprallgeschwindigkeit über 10km/h können Beschädigungen amAuto-Kindersitz aufgetreten sein,die nicht unbedingt offensichtlichsind.In diesem Fall muss der AutoKindersitz ausgetauscht werden.Bitte entsorgen Sie ihn fachgerecht(siehe 7.).• Kontrollieren Sie regelmäßig allewichtigen Teile auf Beschädigungen.Vergewissern Sie sich, dass diemechanischen Bauteile einwandfreifunktionieren.• Achten Sie darauf, dass der A

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 18

FunktionsstörungMalfunctionDysfonctionnements• Die Schlosszungen werden beimDrücken der roten Tasteverlangsamt ausgeworfen.• The buckle tongues are ejectedonly slowly when the red releasebutton is pressed.• Les languettes sont éjectées aveclenteur lorsque la touche rouge estactionnée.• Die Schlosszungen rasten nichtmehr ein (werden wiederausgestoßen).• The buckle tongues will no longerlock home (are ejected again).• Les languettes ne s’enclenchentplus (rejet hors du fermoir).

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 19

3. Gurtschloss einbauen3. Re-fitting the harness buckle3. Remontage du fermoir Schieben Sie die Metallplatte 30 Push the metal plate 30 on its side Poussez la plaque métallique 30 enhochkant von oben nach untendurch den Gurtschlitz 31 im Bezugund durch die Sitzschale.Ziehen Sie kräftig am Gurtschloss24, um die Befestigung zuüberprüfen.downwards through the belt slot 31in the cover and through the seatshell.Check for correct fitting by pullingfirmly on the harness buckle 24. Attac

Περιεχόμενο Περίληψη σελίδα Αρ. 20

• Den Bezug können Sie abziehenund mit Feinwaschmittel imSchonwaschgang bei 30°C in derWaschmaschine waschen. Bittebeachten Sie die Anleitung aufdem Waschetikett des Bezuges.Wenn Sie mit mehr als 30 °Cwaschen, ist ein Ausfärben desBezugsstoffes möglich. Den Bezugnicht schleu-dern und auf keinenFall im elektrischenWäschetrockner trocknen (derStoff kann sich von der Polsterunglösen).• The cover can be removed andwashed with a mild detergent usingthe washing machine's cycle fordelicate i

ΑΦΉΣΤΕ ΈΝΑ ΣΧΌΛΙΟ